Jihad Dalam Perspektif Al-Qur'an

Main Article Content

Darwo Maryono

Abstract

The mission of jihad in islam, which is very noble today, is smeared with a misunderstanding of its concept. This paper explains the meaning of jihad in Islam to correct the understanding of some people who are mistaken in understanding the meaning of jihad according to the perspective of the Qur'ân. This paper uses the thematic interpretation method. Based on the results of the discussion, jihad is the effort of a Muslim who devotes all his abilities in resisting evil and eliminating evil, starting from jihad against evil and ugliness in himself by defeating the persuasion and seduction of demons in himself, then fighting evil in the society in which he lives, to eliminating evil anywhere according to his ability

Article Details

How to Cite
Maryono, D. (2022). Jihad Dalam Perspektif Al-Qur’an. ZAD Al-Mufassirin, 4(1), 39–60. https://doi.org/10.55759/zam.v4i1.46
Section
Article

References

Âl Mahmûd, ‘Abdullah bin Zaid, al-Jihâd al-Masyrû’ fî al-Islâm, ttp, tt.

Âlu al-Syaikh, Shâlih bin ‘Abd al-‘Azîz bin Muhammad (et.al.). al-Tafsîr al-Muyassar, Madinah, Mujamma’ al-Malik Fahd li Thibâ’ah al-Mushhaf al-Syarîf, 2009, cet. II.

al-Abyârî, Ibrâhîm. al-Mausû’ah al-Qur`âniyyah, t.t, Mausû’ah Sijl al-‘Arab, 1984.

al-Asyqar, Muhammad Sulaimân ‘Abdullâh. Zubdah al-Tafsîr, Qatar, Wizârah al-Auqâf wa al-Syu`ûn al-Islâmiyyah, 2007.

al-Ashfahânî, al-Râghib. Mu’jam Mufradât li Alfâzh Al-Qurân, Beirut, Dâr al-Fikr, t.th, h. 99.

al-Bukhârî, Abû ‘Abdillâh bin Muhammad bin Ismâ’îl. Shahîh al-Bukhârî, Damaskus, Dâr Ibn Katsîr, 2002, cet. I.

al-Bûthî, Muhammad Sa’îd Ramadhân. al-Jihâd fî al-Islâm: Kayfa Nafhamuhu wa Kayfa Numârisuhu?, Damaskus, Dâr al-Fikr, 1993, cet. I.

Darwazah, Muhammad ‘Izzah. al-Tafsîr al-Hadîts: Tartîb al-Suwar wa Hasaba al-Nuzûl, Beirut, Dâr al-Gharb al-Islâmî, 2000, cet. II

al-Daqs, Kâmil Salâmah. al-Jihâd fî Sabîlillâh, Beirut, Muassasah ‘Ulûm al-Qur'ân, 1988, cet. II.

Fadhlullâh, Muhammad Husain. Islam dan Logika Kekuatan, (terj.), Afif Muhammad dan Abdul Adhiem, Bandung, Mizan, 1995.

Haykal, Muhammad Khair, al-Jihâd wa al-Qitâl fî al-Siyâsah al-Syar’iyyah, Beirut, Dâr al-Bayâriq, 1996, cet. II.

Ibrahim, Adnan, Hurriyyah al-I’tiqâd fi al Islâm wa Mu’taridhâtuhâ: al Qitâl wa al Dzimmah wa al Jizyah wa Qatl al Murtad, Disertasi, Wina: Institut Orientalisme Universitas Wina, 2014.

Ibn Katsîr, Abû al-Fidâ` Ismâ’îl bin ‘Umar. Tafsîr al-Qur'ân al-‘Âzhîm, Riyadh, Dâr al-Thaybah li al-Nasyr wa al-Tawzî’, 1997, cet. I.

Ibn ‘Âsyûr, Muhammad al-Thâhir, Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr, Tunisia, al-Dâr al-Tûnusiyyah li al-Nasyr, 1984.

al-Khathîb, ‘Abd al-Karîm. al-Tafsîr al-Qur'ânî li al-Qur'ân, Kairo, Dâr al-Fikr al-‘Arabî, t.th.

al-Khalafi, Abd al-‘Azhîm bin Badawi. al-Wajîz Ensiklopedi Fiqih Islam dalam Al-Qurân dan as-Sunnah as-Shahihah, Jakarta, Pustaka as-Sunnah, 2011, cet. VI.

Lewis, Bernard. The Jews of Islam, London, Routledge dan Kegan Paul, 1984.

Manshur, Ali Ali, al-Syarî’ah al-Islâmiyyah wa al-Qânûn al-Dawly al-‘Âm, Kairo, 1390 H / 1971.

Munawwir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997, Cet. XIV.

al-Marâghî, Ahmad Mushthafâ. Tafsîr al-Marâghî, t.t, Syarikah Maktabah wa Mathba’ah Mushthafâ al-Bâbî al-Halabî wa Awlâduhu, 1946, cet. I.

Nata, Abudin (Ed.). Kajian Tematik Al-Qurân tentang Konstruksi Sosial, Bandung, Penerbit Angkasa, 2008, cet. I.

al-Qâdirî, ‘Abdullâh bin Ahmad. al-Jihâd fî Sabîlillâh: Haqîqatuhu wa Ghâyatuhu, Jeddah, Dâr al-Manârah, 1992, cet. II.

al-Qardhâwî, Yûsuf. Fiqh al-Jihâd: Dirâsah Muqâranah li Ahkâmihi wa Falsafatihi fî Dhaw al-Qur'ân wa al-Sunnah, Kairo, Maktabah Wahbah, 2010, cet. III.

al-Qurthubî, Abû ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abî Bakr. al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur'ân, Beirut, Muassasah al-Risâlah, 2006, cet. I.

al-Qâsimî, Muhammad Jamâl al-Dîn. Mahâsin al-Ta`wîl, t.t, Dâr Ihyâ` al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1957, cet. I.

al-Râzî, Imam Muhammad. Tafsîr al-Fakhr al-Râzî, Beirut, Dâr al-Fikr, 1981, cet. I.

al-Rifâ’î, Muhammad Nasîb. Taysîr al-‘Aliy al-Qadîr li Ikhtishâr Tafsîr Ibni Katsîr, (terj), Jakarta, Gema Insani Press, 1999.

al-Sa’dî, ‘Abd al-Rahmân bin Nâshir bin ‘Abdullâh. Taysîr al-Karîm al-Rahmân fî Tafsîr al-Kalâm al-Mannân, t.t, Muassasah al-Risâlah, 2000, cet. I, h. 793.

Tim Tafsir Tematik Kemenag, Jihad; Makna dan Implementasinya, Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'ân, 2012.

al-‘Ulyânî, ‘Alî bin Nafî’, Ahammiyah al-Jihâd fî Nasyr al-Da’wah al-Islâmiyyah wa al-Radd ‘alâ al-Thawâif al-Dhâllah fîh, Riyadh, Dâr Thaybah li al-Nasyr wa al-Tauzî’, 1995, cet. II.

Syaltût, Mahmûd. al-Islâm ‘Aqîdah wa Syarî’ah, Kairo, Dâr al-Syurûq, 2001, cet. XVIII.

¬¬-------. al-Qur'ân wa al-Qitâl, Kairo, Maktabah Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1951.

Shihab, Muhammad Quraish. Tafsir al-Mishbah, Jakarta, Lentera Hati, 2009.

¬¬-------. Wawasan al-Qur'ân, Bandung, Mizan, 1996, cet. XIII.

Muhammad Sayyid al-Thanthâwî, al-Tafsîr al-Wasîth li al-Qur'ân al-Karîm, Kairo, Dâr al-Nahdhah Mishr li al-Thibâ’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî’, 1998, cet. I.

al-Zuhailî, Wahbah bin Mushthafâ. Âtsâr al-Harb fî al-Fiqh al-Islâmî: Dirâsah Muqâranah, Damaskus, Dâr al-Fikr, 1998, cet. III.

¬¬-------. al-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Syarî’ah wa al-Manhaj, Damaskus, Dâr al-Fikr, 2003, cet. X.

¬¬-------. al-Tafsîr al-Wasîth, Damaskus, Dâr al-Fikr al-Mu’âshir, 2001, cet. I.

https://kbbi.kemdikbud.go.id